"

Switch 8 cổng quang sfp và 2 cổng lan

3,450,000