Ống nung hàn cáp quang thuê bao loại lớn 2 thép

35,000